Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen en definities

Hesperide, een besloten vennootschap (handelend onder de commerciële naam “The Legal House”, met zetel te Lippelostraat 58, 1840 Malderen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 1004299891

E-mailadres: info@thelegalhouse.be

 

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(1)              Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2)              Dienst(en): Aangeboden trainingen, workshops, webinars, opmaak overeenkomsten, advies, etc.

(3)              Dienstverlener: Hesperide in naam en voor rekening van The Legal House

(4)              Cliënt: De ondernemer of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met The Legal House en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

(5)              Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)

(6)              Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de Offerte door de Cliënt of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst

(7)              Partijen: De Dienstverlener en de Klant samen

(8)              Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(9)              Website: www.thelegalhouse.be 

 

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen The Legal House en de Cliënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen.

2.2 De algemene voorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de Cliënt. Elke opdracht of aanvraag voor een Dienst impliceert de integrale aanvaarding vanwege de Cliënt en de afstand zich op zijn/haar eigen algemene voorwaarden te beroepen.

 

Artikel 3. Verbintenissen

3.1 The Legal House is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of diensten verlenen.

3.2 Van de Cliënt wordt verwacht dat hij/zij The Legal House stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst.

3.3 The Legal House mag, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, onze Diensten ten aanzien van jou geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als jij jouw betalingsverplichtingen, andere verplichtingen (zoals het aanleveren van de vereiste informatie) of jouw verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

3.4 Elk advies dat door The Legal House gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de Cliënt en wordt enkel gegeven in het kader van de Dienst waarvoor het gegeven is. Een advies van The Legal House mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden er zich op beroepen. De opdrachtgever aanvaardt dat hij een advies van The Legal House niet aan derden zal bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord (tenzij, indien nodig, aan andere professionele raadgevers van de Cliënt die gebonden zijn door een geheimhoudingsplicht, maar zonder enige verplichting of aansprakelijkheid vanwege The Legal House ten opzichte van hen). De contractuele verplichtingen van The Legal House gelden enkel tegenover de Cliënt en strekken zich niet uit tot derden, tenzij indien The Legal House deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt, in welk geval deze algemene voorwaarden, met inbegrip van de genoemde beperkingen van aansprakelijkheid, van toepassing zijn.

 

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1 The Legal House zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht.

 

Artikel 5. Geldigheid Offertes

5.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, 7 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan je de Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.

5.2 Indien de Cliënt beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, dient er een nieuwe Overeenkomst te worden afgesloten.

 

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1. The Legal House zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatste, externe kosten (publicatie KBO, rolrechten, etc), tenzij anders aangegeven.

6.2 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. Jij kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij ons met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 125 EUR (exclusief BTW).

6.3 Wij kunnen niet aan onze Offerte worden gehouden als jij redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

6.4 Op het ogenblik dat de Cliënt zich inschrijft voor een onlinecursus of een webinar (kortom een Dienst) dient hij/zij de volledige prijs te betalen, tenzij er voor een specifieke Dienst de mogelijkheid werd voorzien om gespreid te betalen. Na inschrijving ontvangt de Cliënt een BTW conforme factuur.

6.5 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. Indien de Cliënt vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur of de factuur betwist, schort dit de betaling van de factuur niet op.

6.6 Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn ten belope van de wettelijke interestvoet vermeerderd met 5%, zonder dat die interest lager kan zijn dan 10% per jaar, en dit voor elke reeds begonnen maand. Daarnaast is The Legal House bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan. Vanaf de eerste aangetekende ingebrekestelling is The Legal House gerechtigd om een forfaitair schadebeding aan Cliënt toe te passen. Deze is gelijk aan 10% van de onbetaalde factuur (of facturen) en beloopt tenminste 50 EUR per factuur, niettegenstaande het recht van The Legal House om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Cliënt.

6.7 Indien de belangen van meerdere Cliënten worden behartigd in het kader van dezelfde Dienst, dan zijn al deze Cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in deze algemene voorwaarden en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke Cliënt de facturen werden gericht.

 

Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst

7.1 De overeenkomst tussen The Legal House en de Cliënt is van bepaalde duur behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

7.2 Als één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Als de Cliënt de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en The Legal House om die reden de samenwerking stopzet, dan dient het totale saldo van de factuur van The Legal House wel nog te worden betaald.

 

Artikel 8. Opschorting van de overeenkomst

8.1 The Legal House behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de Cliënt passende waarborgen te eisen indien er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het wederzijdse vertrouwen schaden en/of de uitvoering van Overeenkomst bemoeilijken en/of onmogelijk maken of indien de Cliënt niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen.

 

Artikel 9. Overmacht – leveringstermijn

9.1 In het uitzonderlijke geval kan The Legal House geconfronteerd worden met onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van haar wil waardoor zij haar diensten geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip zal kunnen leveren. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog trachten onze Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is voor ons om onze Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

9.2 Termijnen voor oplevering die The Legal House meedeelt, zijn slechts een indicatie. We hebben immers het recht om de oplevering uit te stellen als dit nodig is voor de goede uitvoering van de Dienst of indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Wij verplichten ons tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Cliënt te beschermen. De Cliënt zal zonder onze toestemming aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze of de Offerte.

10.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of als zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

10.3 De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de antiwitwaswet genoemd) verplicht advocaten tot identificatie van haar Cliënts, hun bestuurders en uiteindelijke begunstigden (UBO’s). De identificatiegegevens die door de Cliënt moeten worden verstrekt verschillen naargelang de Cliënt een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een trust, een fiducie, of een soortgelijke juridische structuur of een UBO is. De Cliënt verbindt zich ertoe om spontaan alle documenten te verstrekken op basis waarvan de identificatie van deze personen kan worden uitgevoerd en stelt The Legal House in staat om een kopie van deze documenten op te slaan in een speciale database. Daarnaast zal de Cliënt The Legal House zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van elke wijziging in zijn situatie of capaciteit en zal hij het bewijs van een dergelijke wijziging voorleggen. Deze informatie moet aan The Legal House worden verstrekt voordat of op het moment dat de zakelijke relatie met The Legal House wordt aangegaan.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 Door een Dienst aan te kopen aanvaardt de Cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen, video’s maar ook alle opgemaakte documenten en adviezen (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van The Legal House en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Cliënt mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden of in eigen professionele praktijk (zonder dit te commercialiseren).

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 The Legal House kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.

12.2 De Overeenkomst bevat voor ons steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Wij zullen uiteraard onze uiterste best doen om onze Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld als het beoogde resultaat niet werd bereikt.

12.3 Wij behouden ons het recht om beroep te doen op derde partijen of andere dienstverleners als wij van oordeel zijn dat dit noodzakelijk is.

12.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

12.5 Wij werken alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout.

12.6 Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld als wij onze Diensten niet kunnen leveren omwille van overmacht. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog trachten onze Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is voor ons om onze Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

12.7 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou zijn verstrekt.

12.8 Wij hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het maximumbedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is beperkt tot het bedrag van de prijs van de aangekochte Dienst zoals opgenomen in de Offerte.

 

Artikel 13. Vrijwaring

13.1. Jij als Cliënt vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde Diensten.

 

Artikel 14. Online Diensten

14.1 Jouw toegang tot online Diensten is strikt persoonlijk. Cliënt mag zijn toegang of inhoud van de online Dienst niet delen met derden.

14.2 Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot jouw account voor onbepaalde duur worden geschorst, zonder dat de Dienstverlener aan jou enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

14.3 Wanneer jij zou handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

14.4 De Dienstverlener mag jou de toegang tot de online Diensten ontzeggen als jij niet voldoet aan jouw betalingsverplichtingen.

14.5 De Dienstverlener zal steeds per aangekochte Dienst afzonderlijk meedelen hoe lang de aangekochte online Dienst ter beschikking is van jou.

 

Artikel 15. Gegevensbeschermingsbeleid

15.1 The Legal House is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

15.2 Voor meer informatie verwijst The Legal House naar haar Privacyverklaring op www.thelegalhouse.be die integraal deel uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 16. Volledigheid en nietigheid

16.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en The Legal House en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp.

16.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

17.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden.

 

Artikel 18. Klachten

18.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door The Legal House en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan The Legal House. Het uiten van een klacht de Cliënt ontslaat hem op zichzelf niet van zijn/haar betalingsverplichting.

 

Artikel 19. Vragen en opmerkingen

19.1 Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de dienstverlening van The Legal House, kan deze steeds contact opnemen met info@thelegalhouse.be. The Legal House hecht veel belang aan een goede verstandhouding met haar Cliënten en stelt het op prijs dat de Cliënt eventuele op- of aanmerkingen onmiddellijk overmaakt. The Legal House hoopt dat deze algemene voorwaarden duidelijkheid hebben verschaft omtrent haar dienstverlening.

Versie 9 april 2024